Regulamin

WSTĘP

Szanowny Użytkowniku, niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Schloss oraz prawa i obowiązki.

§1 Podstawowe definicje
  1. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://schloss.pl/ umożliwiający składanie Zamówień na Produkty.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu Internetowego.
  3. Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
  4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
  5. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  7. Sprzedawca – Wojciech Szlosek z siedzibą w Ochmanów 85.
§2 Postanowienia ogólne

Oferujemy sprzedaż detaliczną

Oświadczamy, że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów którzy korzystali z naszych usług. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośbą o ich wystawienie po potwierdzeniu że dany klient złożył u nas Zamówienie na Produkty. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań, by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie.

Dostępne formy płatności:
Przelew bankowy
Płatność online
Płatność kartą płatniczą
Płatność Blik
Płatność PayPal

Dostępne formy dostawy:
Przesyłka kurierska
Paczkomat

Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym w Sklepie Internetowym lub w formie pisemnej.

Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie.

Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie przepisów o rękojmi.

Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem HotPay.

Regulamin Sklepu Internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

Kraków, 6.02.2024r.

Wojciech Szlosek